Конвенцијa о правима детета

Главни документ: 
Конвенције

Општи коментар бр.21 о деци у уличној ситуацији

Комитет за права детета УН усвојио је 21. јуна 2017. године Општи коментар бр.21 о деци у уличној ситуацији.
 
Кроз усвојени коментар Комитет пружа државама смернице за израду свеобухватних, дугорочних националних стратегија за децу у уличној ситуацији применом холистичког приступа који се темељи на правима детета и који се бави како превенцијом, тако и одговором на проблеме, у складу с Конвенцијом о правима детета.

Општи коментар бр. 21 (2017) о деци у уличној ситуацији

General comment No. 21 (2017) on children in street situations

 

Закључна запажања Комитета за права детета у вези са Другим и Трећим периодичним извештајем

Државна делегација је представила Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета, на 74. заседању Комитета за права детета у Женеви, 24. јануара 2017. године. Након разматрања извештаја, Комитет за права детета Уједињених нација усвојио Закључна запажања у вези са Другим и трећим периодичним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима детета, на свом 2193. састанку  (CRC/C/SR.2193), одржаном 3. фебруара 2017. године.

У складу са ставом 76. Закључних запажања Комитета за права детета, наша држава је у обавези да предузме све одговарајуће мере како би се осигурало да препоруке садржане у овим Закључним запажањима у потпуности буду спроведене и учини их доступним широј јавности.

Закључна запажања Комитета за права детета

Concluding observations on the combined second and third periodic reports of serbia

 

Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета

Република Србија као чланица Конвенције о правима детета и оба њена протокола - Факултативни протокол о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију о правима детета и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима детета има обавезу да, у складу са чланом 44. Конвенције, подноси Комитету за права детета иницијални и периодичне извештаје о начину примене Конвенције и опционих протокола уз њу и поштовању загарантованих права детета.

Влада Републике Србије усвојила је на седници 7. маја 2015. године, Други и трећи периодични извештај о примени Конвенције о правима детета који садржи и информације о примени оба прокола уз ову Конвенцију.

Извештај је, у складу са Смерницама специфичним за споразум у погледу форме и садржаја периодичних извештаја које подносе државе уговорнице и  релевантим документима за његово разматрање упућен Комитету за права детета УН.

drugi_i_treci_periodicni_izvestaj_o_primeni_kpd_srb.pdf

drugi_treci_periodicni_izvestaj_kpd_anex_srb.pdf

the_second_and_third_periodic_report_kpd.pdf

second_third_periodic_report_kpd_anex.pdf

odgovori_na_dodatna_pitanja_komiteta_za_prava_deteta_novembar_2016.pdf

answers_to_additional_questions_of_the_committee_on_the_rights_of_the_child.pdf

 

Конвенција о правима детета

Објављено уторак, 23 април 2013.
Конвенција о правима детета је први међународноправни инструмент који је обухватио целокупан опсег људских права – грађанска, културна, економска, поличка и социјална права. Четири основна принципа Конвенције су недискриминација; посвећеност најбољим интересима детета, право на живот, преживљавање и развој; и поштовање ставова детета. Конвенција штити дечија права тако што поставља стандарде здравствених услуга; образовања; и правних, грађанских и социјалних сервиса. Усвојена је 20. новембра 1989. године резолуцијом 44/25 Генералне скупштине УН.

Република Србија је по основу сукцесије од 2001. године чланица Конвенције о правима детета („Службени лист СФРЈ- Међународни уговориˮ, број 15/90 и „Службени лист СРЈˮ, бр. 4/96 и 2/97) и оба њена протокола - Факултативни протокол о продаји деце дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију о правима детета и Факултативни протокол о учешћу деце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима детета у јулу 2002. године („Службени лист СРЈˮ, бр. 7/2002). Република Србија преузела је обавезу да, у складу са чланом 44. Конвенције, подноси Комитету за права детета иницијални и периодичне извештаје о начину примене Конвенције и опционих протокола уз њу и поштовању загарантованих права детета.

zakon_o_ratifikaciji_konvencije_o_pravima_deteta.pdf

zakon_o_potvrdjivanju_fakultativnog_protokola_u_ucescu_dece_u_oruzanim_sukobima_uz_konvenciju_o_pravima_deteta.pdf

zakon_o_potvrdjivanju_fakultativnog_protokola_o_prodaji_dece_dcjoj_prostituciji_i_decijoj_pornografiji_uz_konvenciju_o_pravima_deteta.pdf

 

Закључне примедбе у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије

Комитет за права детета је на 1342. састанку 6. јуна 2008. године усвојио Закључне примедбе у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о правима детета у Републици Србији/СЦГ/СРЈ за период 1992-2005. године (CRC/C/SRB/CO/1). У оквиру тог документа изложени су позитивни аспекти спровођења Конвенције, ометајући фактори и тешкоће у спровођењу Конвенције, као и спорне тачке и препоруке Комитета у вези са спровођењем Конвенције у Републици Србији.

Комитет за права детета је у овом документу позвао државу да достави Други и Трећи извештај о примени Конвенције о правима детета до 12. марта 2013. године .

zakljucna_zapazanja_inic_izv_crc.doc

eng_zakljucna_zapazanja_crc.pdf

 

Иницијални извештај о примени Конвенције о правима детета

У складу са чланом 44. Конвенције о правима детета државе чланице се обавезују да Комитету за права детета, периодично, на разматрање, подносе извештаје о начину њене примене и поштовању загарантованих права детета, као и о напретку оствареном у одређеном временском периоду.

Иницијални извештај Републике Србије о примени Конвенције о правима детета у Републици Србији/СЦГ/СРЈ за период 1992-2005. године Комитет за права детета је разматрао на свом 1326. и 1327. састанку 27. маја 2008. године у Женеви. Извештај је у методолошком и садржајном смислу урађен по узору на Опште смернице Комитета, садржи информације у вези са члановима 1-54 Конвенције и обухвата период од 1992-2005. године, и то стање, проблеме и тешкоће у појединим секторима примене Конвенције, као и мере, како законодавне, тако и оне у склопу текуће политике у појединим областима, којима се утицало на уочене слабости.

inicijalni_izvestaj_crc_srp.doc

incijalni_izvestaj_crc_eng.doc

 

Иницијални извештај о примени факултативног Протокола о учешћу деце у оружаним сукобима

У складу са чланом 8. став 1. Факултативног протокола о учешћу деце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима детета Република Србија прихватила је обавезу да у року од две године од његовог ступања на снагу у односу на Републику Србију поднесе извештај Комитету за права детета са свеобухватним информацијама о мерама које је предузела на спровођењу одредаба тог факултативног протокола.

У том смислу, израђен је и достављен Комитету за права детета на разматрање иницијални извештај о примени факултативног протокола за период од 2003. године до 2007. године. Иницијални извештај описује законодавне, извршне, судске и друге мере примењене у Републици Србији у вези са одредбама факултативног протокола, а у складу са Смерницама за припрему иницијалних извештаја.

izvestaj_opac.doc

 

Општи коментар бр. 20 о остваривању права детета у адолесценцији

Комитет за права детета УН усвојио је Општи коментар бр. 20 о остваривању права детета у адолесценцији, 6. децембра 2016. године. Комитет скреће пажњу државама на фокусирање на адолесценте како би се унапредило остваривање њихових права, ојачао њихов потенцијални допринос позитивним и прогресивним друштвеним трансформацијама и превазишли изазови са којима се суочавају у преласку из детињства у одрасло доба у свету које је све више глобализован и сложен. У овом општем коментару Комитет даје смернице државама о мерама које су потребне како би се осигурало остваривање права деце током адолесценције, имајући у виду циљеви Агенде о одрживом развоју до 2030. године. Наглашава важност приступа заснованог на људским правима који укључује препознавање и поштовање достојанства адолесцената; њихово оснаживање, држављанство и активно учешће у сопственим животима; промовисање оптималног здравља, добробити и развоја; као и посвећеност унапређивању, заштити и остваривању њихових људских права, без дискриминације.

Општи коментар број 20 о остваривању права детета у адолесценцији

General comment No. 20 on the implementation of the rights of the child during adolescence

Тип:

Сектор:

Област:

Povezane vesti: 
10 Јун 2020 10:44

Београд, 4. јун 2020. године - Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године, са припадајућим Акционим планом за њено спровођење од 2020. до 2021. године, коју је усвојила Влада Србије представљена је у Палати Србија.

28 Мар 2018 15:08

Директорка владине Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић обратиће се на седници Одбора за права детета Народне скупштине Републике Србије, која се реализује у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, у четвртак, 29. марта 2018.