Конвенција против тортуре УН

Главни документ: 
Конвенције

Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака УН је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Одредбама те конвенције утврђена су инцивидуална и колективна права, одређене мере за надзор над њиховим поштовањем и основан Комитет против тортуре Уједињених Нација који настоји да се уговорнице придржавају преузетих обавеза.

Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака је усвојена и отворена за потписивање, ратификацију и приступање Резолуцијом Генералне скупштине УН бр. 39/46 од 10. децембра 1984.године, а ступила је на снагу 26. јуна 1987. године.

СФРЈ је Конвенцију ратификовала 1991.године ("Службени лист СФРЈ- Међународни уговори", бр. 9/1991) чиме је између осталог прихватила обавезу да Комитету против тортуре подноси извештаје о предузетим мерама и постигнутом напретку у обезбеђивању поштовања права признатих у Конвенцији. Након промена октобра 2000. године Савезна Република Југославија је 12. марта 2001. године дала Сукцесорску изјаву у Уједињеним нацијама која се односила и на поновно приступање Конвенцијi против тортуре и других сурових, нељудских и pонижавајућих казни или поступака.

Сходно члану 19. Конвенције, државе уговорнице се обавезују да Комитету против тортуре подносе извештаје о мерама које су усвојиле ради остваривања права признатих у тој конвенцији, као и о напретку оствареном у уживању тих права и то у року од године дана, од дана ступања на снагу Конвенције за сваку заинтересовану државу уговорницу понаособ, а потом, увек кад Комитет то затражи. 
 

Иницијални извештај

Комитет против тортуре је на 41. заседању 5. и 6. новембра 2008. године разматрао Иницијални извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака УН за период од 1992-2003. године.

Иницијални извештај РС о примени Конвенције против тортуре

На седници одржаној 21. новембра 2008.године Комитет против тортуре је усвојио Закључна запажања у вези са применом Иницијалног извештаја Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака УН у Републици Србији за период 1992.-2003. године (CAT/C/SRB/CO/1). У закључним примедбама Комитет за људска права је затражио да наша земља пружи, у року од једне године, информације као одговор на препоруке Комитета садржане у ставовима 6.(Основне мере заштите), 9.(Избегла лица), 11.(Сарадња са Међународним судом за ратне злочине почињене на територији бивше СФРЈ), 12.(Друге истраге у области ратних злочина) 13(Браниоци људских права), и 16.(б) (Мучење и инвалидитет) Закључних запажања.

Одговор Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака УН припремљен је имајући у виду Закључна запажања Комитета против тортуре у вези са применом Иницијалног извештаја Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака УН за период од 1992.-2003. године. Одговори садрже информације у вези са ставовима 6, 9, 11, 12, 13, 16(б) Закључних запажања које се односе на основне мере заштите од тортуре, положај избеглих лица, сарадњу са Међународним судом за ратне злочине почињене на територији бивше СФРЈ, друге истраге у области ратних злочина, положај браниоца људских права и питања у вези са тортуром особа са инвалидитетом која су смештена у институције. Исти је сачињен у децембру 2009.године, Влада Републике Србије га је прихватила 28. јануара 2009.године, након чега је 01. фебруара 2010.године достављен Комитету.

Одговори на Закључна запажања Комитета поводом разматрања Иницијалног извештаја

Генерални секретар Уједињених нација обавестио је све земље чланице конвенције да је Комитет 15. маја 2007. године усвојио нови опциони поступак извештавања, којим се утврђује припремање и усвајање листе питања која ће бити упућена државама чланицама пре подношења њиховог наредног периодичног извештаја. Ова процедура има за циљ да олакша процес извештавања држава чланица, да ојача капацитет држава чланица за благовремено и делотворно испуњење обавеза, да Комитету обезбеди усмереније периодичне извештаје, да унапреди делотворност система праћења примене међународних уговора тако што ће умањити потребу да се захтевају додатне информације пре разматрања извештаја, као и да омогући Комитету да унапред планира рад који треба остварити.

На свом 44. и 45. заседању, Комитет је усвојио листу питања за Републику Србију. Република Србија је обавестила Комитет да прихвата достављену листу питања као основ за следећи периодични извештај.
 

Други периодични извештај

С обзиром да је Република Србија прихватила нову опциону процедуру извештавања Комитету, Други периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака израђен је на основу достављене листе питања и Влада Републике Србије га је усвојила у августу 2013. године.

Други периодични извештај о примени Конвенције против тортуре
Делегација Републике Србије представила је Други периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака на 54. заседању Комитета против тортуре, 29. и 30. априла 2015. године. 

Комитет је 12. маја 2015. године усвојио Закључна запажања поводом разматрања извештаја (CAT/C/SRB/CO/2). Сходно ставу 23. Закључних запажања, Комитет против тортуре је затражио од Републике Србије да у року од године дана достави податке о примени препорука које су изнете у ставовима 9(а) и 19.

Закључна запажања Комитета поводом разматрања Другог периодичног извештаја

Одговори о примени препорука из Закључних запажања Комитета против тортуре у вези са Другим периодичним извештајем Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака које су садржане у ставовима 9 (а) и 19. припремљени су на основу прилога релевантних државних органа.

Одговори на Закључна запажања Комитета поводом разматрања Другог периодичног извештаја

Конвенција
 

Трећи периодични извештај

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. марта 2019. године усвојила Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака.

Канцеларија за људска и мањинска права започела је октобра 2018. године активности на изради поменутог државног извештаја.

Почетком октобра 2018. године формирана је Радна група за израду овог извештаја у коју су укључени представници надлежних државних ресора. Радна група је 10. октобра 2018. године одржала први састанак и утврдила методологију израде Извештаја. Нацрт извештаја је припремљен и послат надлежним ресорима на мишљење 12. фебруара 2019. године. По успешном окончању овог поступка, Трећи периодични извештај о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака је упућен Влади Републике Србије на усвајање.

Трећи периодични извештај о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака Република Србија треба да достави УН Комитету против тортуре до 15. маја 2019. године.

Трећи периодични извештај РС о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака

Прилог уз Трећи периодични извештај РС о примени Конвенције против тортуре УН

Third periodic of the Republic of Serbia on the application of the Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

ANNEX To the Third Periodic Report of the Republic of Serbia on the application of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment

 

Тип:

Сектор:

Област:

Povezane vesti: 
10 Апр 2019 09:33

Београд, 9. април 2019. године - Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. марта 2019. године усвојила Трећи периодични извештај Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака.