Конвенција о укидању свих облика расне дискриминације

Главни документ: 
Конвенције

VI - IX Извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Влада Републике Србије је на седници одржаној 12. јуна 2020. године усвојила VI - IX Извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (ИЦЕРД).

Израду Извештаја координирала је и припремила Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије.

Извештај је израђен  у широком консултативном приоцесу у оквиру којег су учешће узели представници Народне скупштине Републике Србије, извршне и судске власти, града Београда и институција у АП Војводина који су задужени спровођење Коневенције,као и представници Повереника за заштиту равноправности и Заштитника грађана. Своје коментаре на извештај дала је током процеса и Платформа организација за сарадњу са мехизмима УН за људска права.

VI - IX Извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

VI-IX Report Of The Republic Of Serbia On The Implementation Of The International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination

 

Извештај Републике Србије о примени препорука садржаних у ставовима 16 и 17 Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације Уједињених нација у вези са II - V периодичним извештајем о примени Mеђународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Влада Републике Србије је на седници одржаној 6. децембра 2018. године усвојила Извештај Републике Србије о примени препорука садржаних у ставовима 16 и 17 Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације Уједињених нација у вези са II - V периодичним извештајем о примени Mеђународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (Закључак Владе Р. Србије 05 бр. 337-11832/2018 од 6. 12. 2018.г.).

Процесом израде извештаја координирала је Канцеларија за људска и мањинска права, а Извештај је сачињен на основу прилога Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Врховног касационог суда и  Републичког јавног тужилаштва.

Делегација Републике Србије представила је Комитету за укидање расне дискриминације  II-V периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације у Женеви, 21. и 22. новембра 2017. године. У складу са ставом 34. из Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације (CERD/C/SR.2604), наша држава је, по усвајању од стране Владе Извештај о примени препорука 16 и 17 (у вези са применом чл. 54 а Кривичног законика  и статистичким подацима о злочинима из мржње због припадности раси, као и кривичним пресудама и ослобађајућим пресудама  и пружању правне заштите жртавама) доставила Комитету за укидање расне дискриминације.

Извештај Републике Србије о примени препорука садржаних у ставовима 16 и 17

Republic of Serbia Report on implementation of recommendations contained in paragraphs 16 and 17

 

Усвојена Закључна запажања у вези са II-V периодичним извештајем Републике Србије о примени Mеђународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Комитет за укидање расне дискриминације Уједињених нација усвојио Закључна запажања у вези са II-V периодичним извештајем Републике Србије о примени Mеђународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације (ЦЕРД/Ц/СР.2604), на свом 2604. заседању  одржаном 1. децембра 2017. године.

Државна делегација је представила извештај на 94. заседању Комитета за укидање расне дискриманације у Женеви, 21. и 22.новембра 2017. године.

Влада Републике Србије усвојила Други и трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације на седници 30. децембра 2015. године (закључак 05 број 337-14095/2015). Комитет за укидање расне дискриминације је извештај прихватио као II-V, имајући у виду временски период од последњег извештаја.

У складу са ставом 34. Закључних запажања Комитета за укидање расне дискриминације, Република Србија је дужна да у року од годину дана од усвајања Закључних запажања извести Комитет за укидање расне дискриминације о примени препоруке из става 16 - у вези са применом члана 54а Кривичног законика и препоруке из става 17 - о статистичким подацима у вези са злочинима из мржње због припадности раси који се воде пред судовима и тужилаштвима.

Закључна запажања о комбинованом другом, трећем, четвртом и петом периодичном извештају Србије

Concluding observations on the combined second to fifth periodic reports of Serbia

 

Комитету за укидање расне дискриминације достављен Други и Трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

Комитету за укидање расне дискриминације достављен је Други и Трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације, који је Влада Републике Србије усвојила на седници 30. децембра 2015. године, известила је директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.

Израду извештаја координирала је и припремила Канцеларија за људска и мањинска права, а сачињен је на снову прилога надлежних републичких и покрајинских органа у којима је дат приказ и опредељених финансијских средстава издвојених из буџета Републике Србије за примену одредаба конвенције. Такође, извештај садржи и информације о спровођењу препорука Комитета садржаних у Закључним запажањима, које су усвојене после разматрања иницијалног извештаја 10. марта 2011. године, укључујући запашжања Комитета приликом разматрања извештаја Републике Србије о примени препорука садржаних у ставовима 11, 15 , 19 и 22. од 30. августа 2013. године. Саставни део извештаја чини Заједнички одновни дкумент који је Република Србија диставила 2010. године, наводи се у саопштењу директорке Канцеларије за људска и мањинска права Сузане Пауновић. 

Извештај садржи преглед законодавних, судских, административних и другх мера које је држава предузела ради примене одредаба конвенције и остваривања пуне и ефективне равноправности и заштите од расне дискриминације. Извештајем су обухваћени сви актуелни механизми и мере које је држава успоставила и спроводи у циљу заштите становништва од расне дискриминације.

У извештају је, између осталог, констатовано да је Влада Републике Србије опредељена за изградњу институционалног и законодавног оквира и механизама борбе против расне дискриминације.

Пауновић подсећа да је Србија, по основу сукцесије свих претходних држава, чланица Конвенције од 2001. године. Иницијални извештај за период од 1992. до 2008. поднела Комитету за укидање расне дискриминације почетком 2011. године.

Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације је међународно-правни инструмент о људским правима обавезујућег карактера који се заснива на принципима достојанства и једнакости свих људи. Конвенцијом се државе чланице обавезују да забране и укину расну дискриминацију у свим њеним облицима и да гарантују право свакоме на једнакост пред законом без разлике на расу, боју, национално или етничко порекло нарочито у погледу уживања грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права. Израз "расна дискриминација" односи се на свако разликовање, искључивање, ограничавање или давање првенства који се заснива на раси, боји, прецима, националном или етничком пореклу и које има за циљ или за резултат да наруши или да угрози признавање, уживање или вршење, подједнаким условима, људских права и основних слобода у политичкој, привредној, социјалној, културној или било којој другој области јавног живота. 

Други и Трећи периодични извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

aneks_1.doc

aneks_2.doc

aneks_3.doc

aneks_4.doc

aneks_5.doc

Second and third periodic report on the implementation of the international convention on the elimination of all forms of racial

anex_1.doc

anex_2.doc

anex_3.doc

anex_4.doc

anex_5.doc

 

Конвенција о укидању расне дискриминације

Генерална скупштина Уједињених нација је једногласно усвојила Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације 21. децембра 1965 године а ступила је на снагу 4. јануара 1969. године у складу сачланом 19. Конвенције

Конвенција је ступила на снагу  4. јануара 1969. године у складу са чланом 19. Конвенције, након што је остварен довољан број ратификација. До сада је Конвенцију потписало 145 држава чланица Уједињених нација.

СФР Југославија је ратификовала Међународну конвенцију о укидању свих облика расне дискриминације 1967. године  (“Службени лист СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми", бр. 6/67). Република Србија је по основу сукцесије претходних држава, чланица Конвенције од 2001. године. 
Конвенција под појмом "расна дискриминација" подразумева свако разликовање, искључивање, ограничавање или давање првенства који се заснива на раси, боји, прецима, националном или етничком пореклу који имају за циљ или за резултат да наруше или да компромитују признавање, уживање или вршење, под једнаким условима, права човека и основних слобода и политичкој, економској, социјалној и културној области или у свакој другој области јавног живота.

Закон о ратификацији конвенције о укидању свих облика расне дискриминације

 

Иницијални извештај

У складу са чланом 9. Meђународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације државе чланице се обавезују да Комитету за укидање расне дискриминације поднесу извештаје о судским, административним или другим мерама које донесу а које дају дејство одредбама ове Конвенције.  

Иницијални извештај Републике Србије о примени Конвенције о укидању  свих облика расне дискриминације који се односи на период од 1992-2008. године Комитет за укидење расне дискриминације је разматрао на свом 2067. и 2068. састанку 24. и 25. фебруара 2011. године.

Иницијални извештај о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације се састоји из три дела. У првом делу су дате информације у вези са појединачним члановима Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације, други део садржи статистичке податке у појединим областима које покрива Конвенција, док се трећи део односи на примену Конвенције на територији АП Косово и Метохија.

Извештај ЦЕРД СРБ

Izveštaj CERD ENG

 

Допуна извештаја

Допуна Иницијалног извештаја о спровођењу Meђународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације за период од 1992-2008. године садржи одговоре на питања која је Комитет поставио непосредно пре разматрања Извештаја.

Документ је усвојила Влада као саставни део Платформе за учешће делегације Републике Србије на заседању Комитета за укидање расне дискриминације ради одбране Иницијалног извештаја о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика расне дискриминације за период од 1992-2008. године.

Одговори на додатна питања СРБ

Одговори на додатна питања ENG

 

Закључне примедбе

Комитет за укидање расне дискриминације је на 2086. састанку 10. марта 2011. године усвојио Закључне примедбе у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Конвенције о укидању  свих облика расне дискриминације који се односи на период од 1992-2008. године . У оквиру тог документа изложени су позитивни аспекти спровођења Конвенције, ометајући фактори и тешкоће у спровођењу Конвенције, као и спорне тачке и препоруке Комитета у вези са спровођењем Конвенције у Републици Србији.

Комитет за укидање расне дискриминације је у овом документу позвао државу да достави Други и Трећи извештај о примени Конвенције о укидању  свих облика расне дискриминације до 4. јануара 2014. године.

Завршне примедбе Комитета

Concluding observations of the Committee

Тип:

Сектор:

Област: