Конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака

Главни документ: 
Конвенције

Међународна Конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака

Међународна конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака УН је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера. Одредбама тог пакта утврђена су инцивидуална и колективна  права,  одређене  мере  за надзор над њиховим поштовањем и основан Комитет за присилне нестанке Уједињених Нација који настоји да се уговорнице придржавају преузетих обавеза.

Међународна конвенција о заштити свих лица од присилних нестанака усвојена је и отворена за потписивање, ратификацију и приступање Резолуцијом Генералне скупштине УН бр. 61/177 од 6. фебруара 2007. године.

Република Србија је потврдила  Конвенцију  маја 2011. године („Службени гласнику РС - Међународни уговори“, бр. 1/2011) чиме је између осталог прихватила обавезу да Комитету за присилне нестанке подноси извештаје о предузетим мерама и постигнутом напретку у обезбеђивању поштовања права признатих у Конвенцији.

Сходно члану 19. Конвенције, државе уговорнице се обавезују да Комитету за присилне нестанке подносе извештаје о мерама које су усвојиле ради остваривања права признатих у тој конвенцији, као и о напретку оствареном у уживању тих права и то у року од две године, од дана ступања на снагу Конвенције за сваку заинтересовану државу уговорницу понаособ, а потом, увек кад Комитет то затражи.

У складу са чланом 30. Конвенције, установљен је Захтев за трагањем и налажењем несталог лица, захтев који могу као хитну ствар поднети Комитету рођаци несталог лица или њихови правни заступници, њихови браниоци или било које лице које они овласте, као и било које лице које има легитимне интересе, на основу ког Комитет може тражити од односних држава уговорница достављање информација у вези са ситуацијом лица које се тражи у року који одреди Комитет.

Закон о потврђивању међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака

 

Иницијални извештај Републике Србије о примени Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака

Влада Републике Србије усвојила је на седници 8. октобра 2013. године, Иницијални извештај о примени Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака.

У складу са чланом 29. Став 1. Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, Република Србија се обавезала да Комитету за присилне нестанке Уједњених нација доставља извештаје о мерама предузетим у циљу извршавања обвеза преузетих из Конвенције, и то иницијални извештај у року од две године по ступању на снагу.

Извештај је припремљен у Канцеларији за људска и мањинска права, у методолошком и садржајном смислу у складу са смерницама Комитета за присилне нестанке. У изради извештаја били су укључени Министарство спољних послова, Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, Министарство правде и државне управе, Министарство здравља, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Канцеларија за Косово и Метохију, Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за ратне злочине, Врховни касациони суд, Апелациони судови у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, Виши суд у Београду – Одељење за ратне злочине, Безбедносно – информативна агенција, Војнобездносна агенција, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Комисија за нестала лица, Републички завод за статистику и организације цивилног друштва „Фонд за хуманитарно право“ и „Астра“.

Наведеним извештајем Република Србија даје преглед мера које је преудзела како би усагласила национално законодавство и политику са одредбама Конвенције, остварених резултата као и уочених проблема и недостатака у приступу спровђења преузетих обавеза.

Извештај ј прослеђен Комитету УН за присилне нестанке.

Република Србија ратификовала је Међународну конвенцију о заштити свих лица од присилних нестанака у априлу 2011. године („Службени гласник РС – Међуанродни уговори“, број 1/2011).

Иницијални извештај СРБ

Иницијални извештај ENG

Прилог 1 - Статистички подаци СРБ

Прилог 1 - Статистички подаци ENG

Прилог 2 - Извештај Канцеларије за Косово и Метохију СРБ

Прилог 2 - Извештај Канцеларије за Косово и Метохију ENG

 

Одговори на додатна питања Комитета за присилне нестанке Уједињених нација у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвнције о заштити свих лица од присилних нестанака

Комитет за присилне нестанке је након прелиминарног разматрања Иницијалног извештаја Републике Србије о примени Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, у контексту информација прибављених од цивилног сектора и специјализованих агенција Уједињених нација, припремио листу додатних питања на основу којих је Република Србија припремила Одговоре које је Влада Републике Србије усвојила у 15. јануара 2015. године.

Одговори на додатна питања Комитета за присилне нестнаке Уједињених нација у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака и друге релевантне информације представљале су основу за интерактивни дијалог делегације Републике Србије са члановима Комитета за присилне нестаке на 8 заседању Комитета,  4 и 5. фебруара 2015. године у Женеви.

Одговори - српска верзија

Одговори - енглеска верзија

 

Закључна запажања Комитета за присилне нестанке у вези са Инцијалним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака

Комитет  за присилне нестанке је  у оквиру  8. заседања на  135. састанку одржаном 12. фебруара 2015. године усвојио Закључна запажања у вези са Иницијалним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака

Закључна запажања - српска верзија

Закључна запажања - енглеска верзија

 

ОДГОВОРИ О ПРИМЕНИ ПРЕПОРУКА ИЗ ЗАКЉУЧНИХ ЗАПАЖАЊА КОМИТЕТА ЗА ПРИСИЛНЕ НЕСТАНКЕ У ВЕЗИ СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ПРИМЕНИ МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ СВИХ ЛИЦА ОД ПРИСИЛНИХ НЕСТАНАКА КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У СТАВОВИМА 11, 14. И 28.
 
Влада Републике Србије је 27. априла 2016. године, сходно ставу 36. Закључних запажања Комитета за присилне нестанке (CED/C/SRB/CO/1), усвојила Одговоре о примени препорука из Закључних запажања Комитета за присилне нестанке у вези са Иницијалним извештајем о примени Међународне конвнције о заштити свих лица од присилних нестанакА које су саржане у ставовима 11, 14. и 28.

Одговори 11, 14, 28

Answers 11, 14, 28

Тип:

Сектор:

Област: