ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/2014) и члана 17. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава
                              
                ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места                                  

Орган у коме се радно место попуњава: Канцеларија за људска и мањинска права,Булевар Михаила Пупина бр.2, Нови Београд

Радно место којe се попуњава: Руководилац групе за спровођење и праћење спровођења пројекaта финасираних из ЕУ, у звању самостални саветник, Сектор за опште послове, међународну сарадњу и пројекте, 1 извршилац, предвиђено чланом 22. тачка 35. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места број: 110-00-1/2012-01 од 19.11.2012. године 

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, од 08.10.2015. године и истиче 22.10.2015. године.    

 Текст јавног конкурса

 

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
22. Окт 2015.