ИПА 2011 "Спровођење антидискриминационих политика"

Корисник овог пројекта је Канцеларија за људска и мањинска права и служба Повереника за заштиту равноправности. Предвиђено време трајања пројекта је 24 месеца (са могућношћу продужења).

Реализација овог пројекта је започета у новембру 2012. године. 

Вредност пројекта је 2.200.000 ЕУР. У оквиру те суме 1.900.000 ЕУР је предвиђено за реализацију пројектних активности а 300.000 ЕУР за ИТ опрему.

Општи циљ пројекта је повећање могућности за спровођење људских и мањинских права, равноправности и недискриминације Републици Србији.

Сврха пројекта је оснаживање институционалних капацитета Канцеларије за људска и мањинска права и службе Повереника за за заштиту равноправности за ефективније и ефикасније спровођење антидискриминационих политика у складу са европским стандардима и примерима добре праксе.

ИПА 2011 пројекат треба да омогући оснаживање различитих механизама за ефикасно спровођење антидискриминационог законодавства и обуку представника релевантних државних институција из Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете, Министарства рада и социјалне политике у циљу унапређења поштовања толеранције, равноправности и различитости.

РЕЗУЛТАТ 1:

Оснажени капацитети Канцеларије за људска и мањинска права за спровођење и надзор над спровођењем антидискриминационих политика, за унапређење толеранције, равноправности и различитости и за спречавање дискриминације.

Активност 1.1: Спровођење процене потреба за обукама Канцеларије за људска и мањинска права, службе Повереника за заштиту равноправности и представника других релевантних државних институција на националном и локалном нивоу, правосуђа, полиције и организација цивилног друштва и израђивање извештаја о процени потреба са препорукама које обуке је потребно спровести

Активност 1.2: Припремање, у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права уз употребу постојећих и доступних података, критеријума за идентификацију јединица локалне самоуправе које ће учествовати у пилотирању превентивних и промотивних мера против дискриминације. Спровођење селекције и израда извештаја о избору јединица локалне самоуправе.

Активност 1.3: У сарадњи са изабраним јединицама локалне самоуправе припремање извештаја са препорукама и спецификацијом превентивних и промотивних мера у вези са антидискриминацијом, на основу усвојених локалних акционих планова и примера добре праксе држава чланица ЕУ, укључујући процену трошкова, најважније одговорне партнере, индикаторе успеха и рокове за реализацију сваке од предложених мера.

Активност 1.4: Израда и спровођење сесија и подршка пилотирања предложених мера у одабраним јединицама локалне самоуправе. Пружање подршке током периода имплементације и елаборација евалуационог извештаја о успеху мера на локалном нивоу, упоређивање са индикаторима предложеним у извештају израђеном у оквиру 1.3.  

Активност 1.5: Припремање приручника за обуку и организовање напредне обуке за запослене у Канцеларији за људска и мањинска права, укључујући обуку о стандардима ЕУ и Савета Европе и примерима добре праксе у области антидискриминације и једнакости.

Активност 1.6: У сарадњи са Правосудном академијом припрема плана обуке и израда или ревидирање програма, у складу са потребама. Подршка спровођењу обука једног броја судија, тужилаца и судија за прекршаје. У сарадњи са Полицијском академијом, израда планова обука и израда или ревидирање програма у складу са потребама.

Активност 1.7: На основу процене потреба и другим активности, организовање обука за представнике релевантних државних институција/администрације у циљу промовисања толеранције, равноправности и различитости и спречавања дискриминације. Обезбеђивање одговарајуће евалуације резултата обуке.

РЕЗУЛТАТ 2:

Оснажена институционална подршка жртвама дискриминације на националном и локалном нивоу

Активност 2.1: У сарадњи са службом Повереника за заштиту равноправности припрема извештаја на основу примера добре праксе, који садрже препоруке за организацију службе Повереника за заштиту равноправности, укључујући и листу индикатора за унапређење институционалних капацитета.

Активност 2.2: Елаборација стандардизованих процедура за ефикасан рад службе Повереника за заштиту равноправности, путем елаборације одговарајућих приручника и смерница. Припрема програма обуке за запослене у служби Повереника на основу процене потреба и израда материјала.

Активност 2.3: Организовање обука за запослене у служби Повереника за заштиту равноправности о спровођењу стандардизованих процедура, подршка у почетној фази спровођења нових процедура и елаборирање евалуационог извештаја са препорукама за унапређење спровођења процедура/поступака.

Активност 2.4: Елаборација извештаја о проценама са исцрпним описом и објашњењем места и учесника студијске посете сличним институцијама у државама чланицама ЕУ, организовање студијске посете и припрема извештаја са студијске посете.

Активност 2.5: Израда унапређене интернет презентације службе Повереника за заштиту равноправности која садржи могућности за повезивање (networking) са организацијама цивилног друштва и размену информација, подржавајући спровођење активности под 2.6.

Активност 2.6: Израда механизма за давање информација организацијама цивилног друштва и повратне спреге за подршку жртвама дискриминације. Припрема информативног пакета и одржавање информативних сесија/састанака са представницима организација цивилног друштва. Припрема евалуационог извештаја са одговарајућим препорукама о укључености организација цивилног друштва у надзор над спровођењем Закона о забрани дискриминације.

Активност 2.7: Израда, у оквиру консултативног процеса, приручника за обуку организација цивилног друштва за обуке за пружање подршке рањивим групама и правне помоћи у случајевима дскриминације, укључујући приручник за ТоТ (тренинг за тренере) и приручник за обуке.Осмишљавање и спровођење обука на основу приручника за ТоТ.

Активност 2.8: Подршка организацијама цивилног друштва које су прошле ТоТ да организују наредне обуке са другим организацијама цивилног друштва које раде на локалном нивоу. Обезбеђивање одговарајуће евалуације резултата обуке.

Активност 2.9: Процена законодавних и стратешких потреба у области борбе против дискриминације у сарадњи са релевантним заинтересованим странама, укључујући спровођење анализа закона, анализа упоредноправних решења и процену усаглашености са секундарним законодавтсвом и стандардима, елаборација препорука за измену прописа, препорука за израду одговарајућих политика и иницирање дебата и дискусија, што доводи до измене прописа и одговарајућих усмеравања политика и стратешких праваца. Вршење надзора над спровођењем препорука и елаборација извештаја са препорукама за наредне кораке.

РЕЗУЛТАТ 3:

Подигнута свест јавности и специфичних циљних група о кључним аспектима антидискриминационе политике

Активност 3.1: Спровођење истраживања јавног мњења на почетку и на крају кампање за подизање свести јавности и елаборација аналитичког извештаја на основу индикатора израђених у оквиру пројектног плана за подизање свести јавности.

Активност 3.2: У сарадњи са службом Повереника за заштиту равноправности и Канцеларијом за људска и мањинска права припрема плана за подизање свести јавности, са мапом која садржи очекиване резултате, активности, методе, циљне групе, рангирање, финансијски план, одговорне партнере и временски оквир. План треба да садржи резултате истраживања јавног мњења спроведених на почетку и на крају спровођења активности.

Активност 3.3: Припрема Комуникационе стратегије Канцеларије за људска и мањинска права и службе Повереника за заштиту равноправности за промоцију људских и мањинских права и антидискриминационих политика.

Активност 3.4: Спровођење кампање за подизање свести јавности у сарадњи са Канцеларијом за људска и мањинска права и службом Повереника за заштиту равноправности у складу са усвојеним пројектним планом. Елаборирање извештаја о ефикасности кампање на основу резултата истраживања јавног мњења и релевантних индикатора.

Активност 3.5: Осмишљавање и спровођење обука за представнике медија о антидискриминационим политикама и етичком извештавању.

Публикација "Индикатори људских права: Водич за мерење и примену"

Тип:

Сектор:

Област: