Стратегија и Акциони план

Влада доноси Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године (у даљем тексту: Стратегија) на основу члана 45. став 1. Закона о Влади. Уставни основ за доношење Стратегије садржан је у члановима 18, 19, 21, 23, 48, 49, 60, 64, 66, 68, 69, 71, 75 – 81, 97, 137, 178, 179, 183. и 190. Устава Републике Србије.

У протеклом периоду постигнути су одређени резултати у вези са трајним унапређењем положаја Рома и Ромкиња – изменама Закона о ванпарничном поступку омогућен је накнадни упис чињенице рођења лица која нису уписана у матичну књигу рођених и прописан је поступак за остваривање тог права; повећан је обухват ромске деце у основном образовању и установљене су афирмативне мере приликом уписа ученика и студената ромске националности у средње школе и на факултете; побољшан је приступ остваривања појединих права због увођења представника Рома и Ромкиња у процес остваривања јавних политика (педагошки асистенти, здравствене медијаторке, координатори за ромска питања). Упркос томе, главне препреке за социјално-економску интеграцију Рома и Ромкиња нису отклоњене и није створен потпун нормативни основ за спровођење дугорочних мера смањивања сиромаштва и остваривања суштинске једнакости грађана и грађанки ромске националности, што су били циљеви „Стратегије за унапређивање положаја Рома 2009−2015“.

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња У Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

Одлука о оснивању Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Р. Србији

The Strategy of social inclusion of Roma for the period from 2016 to 2025

 

Влада Републике Србије је на седници одржаној 7. јуна 2017. године усвојила Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији. Акциони план је усвојен за период од 2017. до 2018. године.
 
Овим документом примениће се мере које су дефинисане Стратегијом и тиме ће се створити услови за пун приступ остваривању људских права особа ромске националности. Акционим планом дефинисано је пет приоритетних области: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјална заштита. Акциони план се финансира из буџета Републике Србије, донаторских средстава и средстава у оквиру Акционог плана за Поглавље 23. 
 
 

 

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
03. Мар 2016.