Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2017. годину

​ Канцеларија за људска и мањинска права, на основу члана 35. Закона о државнoj управи („Службени гласник РС“, број 75/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014),  Законa о буџету Републике Србије за 2017. годину (“Службени гласник РС” бр. 99/2016) и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/2015) расписује К О Н К У Р С за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома и Ромкиња  у Републици Србији за 2017. годину

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 до 2025. године („Службени гласник РС“,број 26/2016) :

  • Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације у циљу спречавања дискриминације
  • Унапређивање положаја Рома кроз обезбеђење остваривања права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту.
  • Унапређење приступа услугама социјалне заштите ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници, креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма.

Предлоге пројеката доставити поштом или лично на адресу: Канцеларија за људска и мањинска права, Булевар Михајла Пупина бр 2, 11070 Нови Београд, најкасније до 03.04.2017. године На коверти испод адресе обавезно написати „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОНКУРСА ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА РАДИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА И СТАТУСА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ– НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕˮ.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 17.03.2017. ДО 03. 04. 2017. ГОДИНЕ

Текст конкурсa

Смернице за подносиоце предлога пројекта

Образац предлога пројекта

Образац табеларног приказа буџета

Образац наративног приказа буџета

Изјава о партнерству

Биографија

Листа прихваћених и одбијених предлога пројеката (објављено 11.05.2017.)

Одлука о прихватању ранг листе и финансирању изабраних пројеката (објављено 18.05.2017.)

Обавештење
 

Обрасци

Образац за завршни финансијски извештај о реализацији пројекта

Образац за наративни извештај о реализацији пројекта

 

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
18. Maj 2017.