Конкурс за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома и Ромкиња у Републици Србији за 2018. годину

Конкурс се расписује за доделу финансијских средстава удружењима регистрованим на територији Републике Србије, која предлог пројекта подносе у сарадњи са најмање још једним удружењем. Финансијска средства биће додељена удружењима која доставе предлоге пројеката Канцеларији за људска и мањинска права, а којима се остварују следећи циљеви у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 до 2025. године („Службени гласник РС“,број 26/2016) :

  • Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према представницима ромске популације у циљу спречавања дискриминације
  • Унапређивање положаја Рома кроз обезбеђење остваривања права на образовање, запошљавање, здравствену заштиту
  • Унапређење приступа услугама социјалне заштите ради смањења сиромаштва и повећања социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници, креирање и промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма.

Пријаве се достављају у затвореној коверти. Доставља се један потписан и печатиран оригинал, једна копија обавезне документације и ЦД. Предлоге пројеката доставити поштом или лично на адресу: Канцеларија за људска и мањинска права, Булевар Михајла Пупина бр 2, 11070 Нови Београд, најкасније до 24. 03. 2018. године. На коверти испод адресе обавезно написати „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОНКУРСА ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА РАДИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА И СТАТУСА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ– НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕˮ.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 08. 03. 2018. ДО 24. 03. 2018. ГОДИНЕ.

 

Текст конкурса

Смернице за подносиоце предлога пројекта

Образац предлога пројекта

Образац табеларног приказа буџета предлога пројекта

Образац наративног приказа буџета предлога пројекта

Образац изјаве о партнерству

Образац изјаве о другим изворима финансирања

Листа прихваћених и одбијених предлога пројеката (27.4.2018.)

Одлука о избору програма који се финансирају ( 10.05.2018.)
 

Обрасци

Образац завршног финансијског извештаја о реализацији пројекта

Образац наративног извештаја о реализацији пројекта

 

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
24. Јул 2018.