Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу члана  54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 , 99/2014 и 94/17),  члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник  РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и  109/09),  Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6103/2018 од 28. јуна 2018. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7261/2018 од 27. јула 2018. године, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места.

Орган у коме се радно место попуњава:

Канцеларија  за људска и мањинска права, Булевар Михаила Пупина бр.2, Нови Београд

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању Националне службе за запошљавање од  29.08.2018. године и истиче 06.09.2018. године.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Текст јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места (објављено 29.08.2018.)

Изјаве - сагласност за прикупљање података ( објављено 29.08.2018.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
07. Сеп 2018.