Четврти периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

Четврти периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина

У складу са чланом 25 Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, државе чланице су обавезане да подносе генералном секретару Савета Европе пуну информацију о законодавним и другим мерама предузетим у циљу остваривања принципа утврђених у Оквирној конвенцији, као и периодично све информације од важности за њено спровођење.
Влада Републике Србије усвојила је
14. септембра 2018. године Четврти периодични извештај о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, који је достављен генералном секретару Савета Европе 18. септембра 2018. године.
 
 

Четврто мишљење Саветодавног комитета о примени Оквирне конвенције

 
Саветодавни комитет Оквирне конвенције за заштиту националних мањина усвојио је Четврто мишљење о спровођењу Оквирне конвенције у  Републици Србије 26. jуна 2019. године. Налази Саветодавног комитета се заснивају на информацијама садржаним у четвртом државном извештају, другим писаним изворима и информацијама које је Саветодавни комитет добио од владиних и невладиних извора током посете Бујановцу, Нишу, Петровцу на Млави, Костолцу, Новом Саду и Београду од 18. до 22. марта 2019. године.
 
 

Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу Саветодавног комитета

 
Влада Републике Србије усвојила је 31. октобра 2019. године Коментаре о Четвртом мишљењу Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције у Србији, које је израдила Канцеларија за људска и мањинска права у консултацијима са ресорним органима.
 

Коментари Републике Србије о Четвртом мишљењу Саветодавног комитета о спровођењу Оквирне конвенције

Comments of the Republic of Serbia on the Fourth opinion of the advisory Committee

 

Циклус:

Тип:

Сектор:

Област: