Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области културе.

Специфичан циљ конкурса је унапређење културне делатности националних мањина у Републици Србији.

  1. Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.

  2. Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија.

  3. Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ или предати лично на наведену адресу, у писарници Министарства. На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу подносиоца пријаве. Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу неће бити разматране.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 9. МАЈА ДО 7. ЈУНА 2019.  ГОДИНЕ

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години

Образац пријаве на конкурс

Изјава - 1

Изјава - 2

 

Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години, образована Решењем министра државне управе и локалне самоуправе број: 119-01-00059/2019-27 од 5. априла 2019. године, на седници одржаној 6. августа 2019. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката објављена је 6. августа 2019. године на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора у року од три дана од дана објављивања Листе вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката.

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2019. години”.

Увид у поднете пријаве и приложену документацију учесници конкурса могу извршити у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката (6.8.2019.)

Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области културе у 2019. години (26.8.2019.)

Тип:

Сектор:

Датум ажурирања: 
26. Ауг 2019.