О Kанцеларији

Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: заштиту и унапређење људских и мањинских права; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа; општа питања положаја припадника националних мањина; праћење положаја припадника националних мањина које живе на територији Републике Србије и остваривања мањинских права; остваривање веза националних мањина са матичним државама.

Канцеларијом руководи директор Канцеларије. За рад Канцеларије и свој рад директор Канцеларије одговара Влади и председнику Владе. Руководи, организује, обједињава и усмерава рад Канцеларије; распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица. Заменик директора помаже директору Канцеларије у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га ако је одсутан или спречен.
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

Назив органа државне управе: Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије

Седиште: Булевар Михаила Пупина број 2, Београд

Матични број: 07020171

Порески идентификациони број (ПИБ): 107683976

Веб презентација: www.ljudskaprava.gov.rs

Адреса електронске поште: kabinet@ljudskaprava.gov.rs

Контакт Телефон: +381 11 311-4528:

Факс: 011/311-3929

Лице одговорно за тачност и доступност др Сузана Пауновић, директор Канцеларије за људска и мањинска права

Лице овлашћено за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја је: Мирјана Цветковић, e-mail: mirjana.cvetkovic@ljudskaprava.gov.rs

 

Уредба о канцеларији

Шематски приказ организационе структуре (срб)

Шематски приказ организационе структуре (енг)

 

100 дана рада Владе - Канцеларија за људска и мањинска права