Директор

Сузана ПАУНОВИЋ - основне студије завршила је 1993. године на Правном факултету у Београду. Правосудни испит положила је 2000. године. У области социјалне заштите радила је од 1995. године, а у Министарству рада и социјалне политике од 1997. године. У Владиној Канцеларији за људска и мањинска права ради од 2012. године, а на њеном челу Пауновић је од 2013. године.

Пауновић је своју каријеру започела 1995. године у тадашњем Основном суду у Косјерићу. У Министарству рада и социјалне политике радила је од 1996. до 2012. године. У том министарству руководила је организационим јединицама које обављају послове у области породично-правне заштите (усвојење, хранитељство), као и социјалне заштите (инспекцијски надзор у области социјалне заштите). Од 2001. године активно је учествовала у осмишљавању и спровођењу реформи система социјалне заштите.

Од 2009. до 2012. године била је на месту помоћника министра рада и социјалне политике. У то време, након 20 година примене старог, донет је нови Закон о социјалној заштити. Јавна расправа која је одржана поводом овог законског текста представља пример добре праксе за државну управу, и тај начин јавне дебате о законском тексту нашао је широку примену.

Током 2011. године постављени су темељи процеса деинституционализације у систему социјалне заштите, отворене су прве мале домске заједнице, као нови вид збрињавања деце, отворени су први центри за породични смештај у Србији, постављени темељи Коморе социјалне заштите, основана Служба за заштиту од трговине људима, подржане бројне услуге социјалне заштите у локалним заједницама итд.

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије 2012. године доделило јој прву Републичку награду за допринос социјалној заштити Србије.

Сузана Пауновић председник је Савета Владе за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права, председник Савета Владе за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период 2014-2018. године, члан Савета Владе за права детета, члан Координационог тела Владе за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025. године, Члан Савета Владе за националне мањине, члан Политичког савета Владе за спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције СБ УН 1235 - Жене, Мир, Безбедност. Пауновић је обављала послове председника српског дела међувладиног Мешовитог одбора са Републиком Хрватском, председника српског дела међувладине Мешовите комисије са Румунима, а члан је и Савета Владе Републике Србије за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома.

Сузана Пауновић је била шеф делегације Републике Србије за представљање Четвртог периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) пред Комитетом за елиминисање дискриминације жена УН. Предводила је делегације Републике Србије за представљање извештаја Републике Србије у оквиру Трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа пред Саветом за људска права УН.

Пауновић је била шеф делегације Републике Србије за представљање Другог до петог периодичног извештаја Републике Србије о примени Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације пред Комитетом за укидање свих облика расне дискриминације УН. Предводила је делегацију Републике Србије за представљање Трећег извештаја Републике Србије о примени Међународног пакта о грађанским и политичким правима, пред Комитетом за људска права УН. Сузана Пауновић је била шеф делегације Републике Србије за представљање Другог и трећег периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета пред Комитетом за права детета УН, а делегацију Републике Србије предводила је и на представљању Иницијалног извештаја о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом пред Комитетом за права особа са инвалидитетом УН.

У више државних делегација за израду и представљање државних извештаја била је члан. Члан државне делегације Републике Србије за представљање Другог и трећег периодичног извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена. Члан државне делегације за представљање извештаја Републике Србије у Другом циклусу Универзалног периодичног прегледа. Члан државне делегације за представљање Иницијалног извештаја Републике Србије у оквиру Универзалног периодичног прегледа Женева, Савет за људска права УН. Члан државне делегације за представљање примене Опционог протокола о учешћу деце у оружаним сукобима и Опционог протокола о дечијој проституцији, порнографији и експлоатацији.

Сузана Пауновић председава Управним одбором регионалног пројекта Европске уније и Савета Европе „Промоција различитости и равноправности у Србији“, који је део заједничког програма „Horizontal Facility for Western Balkan and Turkey; председавала је Управним одбором пројекта Савета Европе „Јачање заштите националних мањина у Србији”; Управним одбором твининг пројекта „Подршка унапређењу људских права и нулта толеранција за дискриминацију“ ИПА 2013; Управним одбором пројекта ''Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома'' ИПА 2012. Учествује у бројним пројектним иницијативама усмереним на унапређење и заштиту најосетљивијих друштвених група у Србији.

Пауновић је коаутор Програма обуке „Обука правника у ЦСР“, коаутор Програма обуке „Превенција институционалног смештаја деце и младих“, један од аутора документа „Полазни оквири националне стратегије против насиља“, један од аутора документа „Посебни протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања у институцијама социјалне заштите“ и „Водича за примену Посебног протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања у институцијама социјалне заштите.

Сузана Пауновић је коордиирала израдом Закона о социјалној заштити, а учествовала је у раду радних група за израду Породичног закона, Закона о забрани дискриминације особа са инвалидитетом, Закона о заштитнику права детета и бројних других законских, подзаконксих и стратешких докумената.

Учествовала као излагач на бројним националним и међународним скуповима; предавач на бројним семинарима стручног усавршавања запослених у социјалној заштити.

Рођена је 7. октобра 1969. године у Ужицу.