Организациона структура

Организациона структура 2019.

Шематски приказ организационе структуре (срб)

Шематски приказ организационе структуре (енг)

 

______________________________________________________________________

Организациона структура 2013.

Шематски приказ организационе структуре (срб)

Шематски приказ организационе структуре Канцеларије (енг.)

 

Сектор за опште послове, међународну сарадњу и пројекте

 У Сектору за опште послове, међународну сарадњу и пројекте обављају се  кадровски,  финансијскo материјални,  административно-технички послови којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица, учешће у остваривању међународне сарадње у области људских и мањинских правa  и други послови из делокруга Сектора. 

    У Сектору за опште послове,  међународну сарадњу и пројекте образоване су уже унутрашње јединице:
    1) Одсек за опште послове и међународну сарадњу
    2) Група за економско-финансијске послове
    3) Група за припрему пројекaта финансираних из фондова ЕУ и
    4) Група за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ

     У Одсеку за опште послове и међународну сарадњу обављају се  послови  који се односе на селекцију, регрутовање и пријем нових кадрова, израду општег акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији, координацију израде годишњег програма рада Канцеларије, годишњег извештаја о раду Канцеларије и годишњег оперативног плана Канцеларије, израду општих и појединачних аката који се односе на остваривање права, дужности и одговорности државних службеника  из области радних односа, вођење одговарајућих евиденција о државним службеницима и намештеницима у Канцеларији, управљање базом података из области управљања кадровима, послови везани за поступак оцењивања државни службеника, статистички послови из области радних односа, послови у вези спровођења поступка одговорности државних службеника и намештеника, развој кадрова, праћења и примену прописа и других аката који се односе на развој и унапређење кадрова, развоја организационе структуре, комуникације и квалитета рада у Канцеларији, предузимање мера да државни службеници буду  активно укључени у реформу државне управе у циљу координације различитих активности и обезбеђивања јединственог приступа реформи државне управе,  послове везане за радне спорове, израду Плана јавних набавки и спровођење поступка јавних набавки; учешће у остваривању међународне сарадње у области људских и мањинских права; обављање послова из области људских и мањинских права у вези са пуноправним чланством у Европској Унији и послове везане за Европске интеграције и други послови из делокруга Одсека.

    У Групи за економско-финансијске послове обављају се послови припреме и израде предлога прилога за Маморандум о буџету, предлога годишњег финансијског плана за израду закона о буџету, оперативних финансијских планова и завршног рачуна Канцеларије, праћење реализације буџета по економским класификацијама из надлежности Канцеларије, и израда периодичних и годишњег извештаја о реализацији буџета и финансијског плана из надлежности Канцеларије, друге економско-финансијске послове којима се обезбеђује извршавање послова из делокруга Канцеларије (обрада података за исплату плата, других примања и наканада запослених, набавка основних срестава, опреме и канцеларијског материјала, службена путовања запослених у земљи и иностранству, књиговодствена евиденција и др), управљање државном имовином за коју је директно одговорна Канцеларија као директни корисник, вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом Трезора и састављање периодичних и годишњих извештаја о раду Групе, и друге послове из делокруга Групе.

    У Групи за припрему пројекaта финансираних из фондова ЕУ обављају се послови који се односе на: идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ везаних за људска и мањинска права; предлагање пројеката у складу са процедуром утврђеном од стране Националног ИПА координатора; усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима; припрему релевантне пројектне документације и  друге послове из делокруга Групе.

    У Групи за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ обављају се послови  који се односе на: организацију и надзирање спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ; припрему  релевантне тендерске документације; израђивање и подношење извештаја о спровођењу, вођење документације ради спровођења поступка ревизије; прикупљање и пружање информација о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и  друге послове из делокруга Групе.

 

Сектор за људска права

У Сектору за унапређење и заштиту људских права обављају се послови који се односе на: праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским правима и иницирање измена домаћих прописа; израда и представљање пред уговорним телима УН периодичних извештаја о спровођењу основних међународних уговора о људским правима; припремање одговора на појединачне представке  против државе које су поднете уговорним телима УН чију је надлежност прихватила Република Србија; израда извештаја за специјалне процедуре УН ;праћење примене прописа и препорука и сарадња са телима Савета Европе, Организације за европску безбедности сарадњу, Европске Уније и других међународних организација и институција чији је Република Србија члан; припрема предлога препорука мера органима јавне власти и другим лицима за унапређење и заштиту људских права;праћење мера антидискриминационе политике; имплементација стретегија из области људских права и обављање других послова из надлежности Канцеларије.

У Сектору за унапређење и заштиту људских права образоване су следеће уже унутрашње јединице:
    1) Одсек за праћење примене међународних и регионалних уговора о људским правима,
    2) Група за антидискриминациону политику  

    У Одсеку за праћење примене међународних и регионалних уговора о људским правима,обављају се послови који се односе на: праћење примене међународних и регионалних уговора о људским правима; израду периодичних државних извештаја о спровођењу Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Међународног пакта о економским социјалним и културним правима, Међународне конвенције о укидању расне дискриминације, Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, Конвенције о правима детета, Конвенције против тортуре и других сурових, нехуманих или понижавајућих казни или поступака, Конвенције о правима особа са инвалидитетом и Конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака и других међународних уговора о људским правима; израду државног извештаја за Универзални периодични преглед Савета за људска права УН; израду извештаја за специјалне процедуре УН; припремање одговора на појединачне представке против државе које су поднете уговорним телима УН чију је надлежност прихватила Република Србија; праћење примене прописа и препорука и сарадњу са телима Савета Европе, Организације за европску безбедности сарадњу, Европске Уније и других међународних организација и институција чији је Република Србија члан; припрему предлога препорука мера органима јавне власти и другим лицима за заштиту и унапређење људских права; сарадњу са Европским комитетом за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака; израду анализа, информација и извештаја из делокруга Одсека и други послови из делокруга Одсека.

    У Групи за антидискриминациону политику обављају се послови који се односе на: праћење примене мера антидискриминационе политике; остваривање сарадње са надлежним министарствима, другим државним органима и представницима цивилног друштва у овој области; праћење мера који други органи предузимају ради спречавања дискриминације; као и други послови из делокруга Групе.

 

Сектор за националне мањине

У Сектору за националне мањине обављају се послови који се односе на: праћење спровођења међународних уговора у области мањинских права; праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа; израду извештаја о спровођењу међународних уговора у области мањинских права; припрему седница међувладиних мешовитих тела за националне мањине и координацију рада делегација Републике Србије у тим телима; остваривање права националних мањина на успостављање и одржавање прекограничне сарадње; организовање седница Савета Републике Србије за националне мањине; праћење остваривања права припадника националних мањина у области културе, јавног информисања, образовања и службене употребе језика и писма националних мањина и у другим областима од значаја за националне мањине; остваривање сарадње са надлежним органима и представницима цивилног друштва у вези са унапређењем положаја националних мањина, посебно Рома; спровођење и праћење Декаде инклузије Рома 2005-2015; имплементацију Стратегије за унапређивање положаја Рома и пратећег Акционог плана; пружање помоћи угроженим мигрантским категоријама становништва, као и други послови из делокруга Сектора.

    У Сектору за националне мањине, образоване су следеће уже унутрашње јединице:
    1) Одсек за унапређење права националних мањина,
    2) Група за унапређење положаја Рома и пружање помоћи мигрантима. 

    У Одсеку за унапређење права националних мањина обављају се послови који се односе на: праћење спровођења међународних уговора у области мањинских права;праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о мањинским правима и иницирање измена домаћих прописа; припрему државних извештаја о примени Оквирне конвенције за заштиту националних мањина и Европске повеље о регионалним или мањинским језицима; припрему коментара на мишљења и извештаје Саветодавног комитета и Комитета експерата и организацију њихових посета Републици Србији; припрему седница међувладиних мешовитих тела за националне мањине и координацију рада делегација Републике Србије у тим телима; остваривање права националних мањина на успостављање и одржавање прекограничне сарадње; организовање седница Савета Републике Србије за националне мањине; израду анализа и информација у вези са остваривањем права припадника националних мањина у области образовања, културе, јавног информисања, службене употребе језика и писма националних мањина и у другим областима од значаја за националне мањинеи други послови из делокруга Одсека.

    У Групи  за унапређење положаја Рома и пружање помоћи мигрантима  обављају се послови који се односе на: координацију и сарадњу са ресорним министарствима у циљу иницирања, израде и реализовања оперативних мера за имплементацију Стратегије за унапређивање положаја Рома и пратећег Акционог плана; сарадњу са јединицама локалне самоуправе у циљу спровођења локалних акционих планова и унапређења положаја Рома у локалној самоуправи; спровођење и праћење Декаде инклузије Рома 2005-2015; пружање помоћи угроженим мигрантским категоријама становништва и други послови из делокруга Групе.