Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ) на 72. пленарном састанку усвојила извештај о Србији

Европска комисија против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) усвојила је извештај о Србији 22. марта 2017.  на 72. пленарном састанку, а који је јавности објављен 16. маја 2017. године. Саставни део извештаја су и коментари државе на извештај који су достављени ЕКРИ-ју током консултативног процеса.

Европска комисија против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕКРИ) у оквиру петог циклуса мониторинга Србије обавила је дијалог са представницима извршне и законодавне власти у Србији, независним државним органима и организацијама цивилног друштва у периоду од 26-30. септембра 2016. године. Консултативни процес дијалога координирала је Канцеларија за људска и мањинска права.

Надлежни државни органи су у својим коментарима током процеса поверљивог дијалога указали да сматрају да извештај у целости треба да одражава ставове свих релевантних актера који су били укључени у процес мониторинга, у циљу постизања објективности закључака. У коментарима државе је наглашено да велики број високих државних званичника, у својим јавним наступима позива на толеранцију, уважавање различитости  и поштовање уставног принципа једнакости. Такође, у свакој прилици, указују на неопходност уздржавања од насиља према осетљивим друштвеним групама, а нарочито према ЛГБТИ особама.

Европска комисија против расизма и нетолеранције (ЕКРИ) поздравила је побољшање законодавства за борбу против мржње и праксе, регрутовање многих полицајаца албанског порекла, као и чињеницу да Стратегија превенције и заштите од дискриминације предвиђа увођење закона о регистрованим партнерствима за истополне особе.

Осим тога, у извештају ЕКРИ је констатовано да су за највећи број Рома обезбеђена лична документа. ЕКРИ је оценила да су учињени напори да се повећа упис ромске деце у школе и реши на ефикасан начин изостанак из школе.

У односу на три приоритетне препоруке из Четвртог циклуса мониторинга, ЕКРИ у свом извештају са задовољством констатује да су две препоруке у потпуности примењене, а односе се на оснаживање институције Повереника за заштиту равноправности и обезбеђивање личних докумената грађанима ромске националности.

У вези са препоруком која се односи на интензивирање обуке која се пружа правосуђу о питањима расизма и расне дискриминације, власти Србије су обавестиле ЕКРИ да је организована даља обука и да су обрађена додатна побољшања у Акционом плану за Поглавље 23. преговора о приступању ЕУ. Међутим, ЕКРИ сматра да та обука још није довела до неког приметног побољшања у пракси изрицања казни за расистичка кривична дела.

У односу на своје ставове ЕКРИ је држави Србији упутила 21 препоруку, док две препоруке захтевају приоритетно спровођење и над њиховом применом ће ЕКРИ извршити надзор у року од две године.

ЕКРИ позива државу да настави напоре у области борбе против расизма и нетолеранције, смањења хомофобије, као и унапређењу положаја осетљивих друштвених група.

Финални извештај ЕКРИ о Србији

Final report ECRI about Serbia