Припремни састанак делегације Србије за CEDAW

Београд, 25. децембар 2018. године - Република Србија предузела je све неопходне мере како би адекватно применила препоруке CEDAW Комитета, истакла је Сузана Пауновић данас у Палати „Србија“ на првом припремном састанку државне делегације која ће овом комитету представити периодични извештај.

Она додаје да је у нашој држави успостављен институционални и стратешки оквир за унапређење положаја жена. Међутим, како наводи Пауновић, иако су жене и мушкарци у Србији у правном смислу равноправни у свим областима јавног и приватног живота, свесни смо да су жене изложене дискриминацији, посебно жене из вишеструко маргинализованих група“. Несклад у области превенције и заштите од дискриминације у Србији између нормативно-правне и фактичке ситуације битно погађа жене, и то су питања на којима ће Влада Србије интензивно радити у будућности.

Делегација Републике Србије, у којој жене чине већину чланова, а обухвата све три гране власти, извршну, законодавну и судску. представиће 28. фебруара 2019. године у Женеви Четврти извештај Републике Србије о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена.

Пауновић је подсетила да наша држава примењује Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена већ 37 година, као и да редовно подноси извештаје CEDAW Комитету.

Четврти извештај, којим је обухваћен период од 2013. до 2017. године, Влада Србије усвојила у јулу месецу 2017. године, након чега је исти прослеђен надлежном Комитету УН. У оквиру процеса припреме за представљање извештаја, наша држава је од CEDAW Комитета добила листу додатних питања, на коју је одговоре Влада Србије  доставила 8. новембра 2018. године.

План препорука УН који води Савет Владе за праћење УН препорука умногоме је допринео изради овог периодичног извештаја. Захваљујући системском праћењу препорука сада јасно можемо да утврдимо приоритете у раду, али и да знамо зашто се одређене препоруке не спроводе благовремено или где је потребно јачати капацитете, указала је Пауновић.

Велики број алтернативних извештаја који су достављени CEDAW Комитету од стране организација цивилног друштва, као и извештај Заштитника грађана говори о посвећености целог друштва питањима унапређења положаја жена, оценила је Пауновић.

Задатак Владе Републике Србије, али и свих других актера на републичком и локалном нивоу је да раде да се друштвена, економска и политичка права жена континуирано унапређују.